O nas

e-peers

Potrzeba jest matk? wynalazku - w pewnym sensie to stwierdzenie streszcza ide? za?o?enia naszej firmy.
E-peers powsta? w 2011r. w odpowiedzi na poszukiwanie kompleksowego narz?dzia do zarz?dzania kompetencjami – indywidualnie b?d? w ramach organizacji. Jest przestrzeni? daj?c? mo?liwo?? definiowania, planowania i zarz?dzania ?cie?k? rozwoju poprzez ?ci?le dopasowane do indywidualnego u?ytkownika badania kompetencyjne oraz spersonalizowany system dzia?a? wspieraj?cych rozwój jest jednocze?nie platform? wymiany wiedzy i do?wiadcze?, w obr?bie której mo?na rozpozna? i wspiera? rozwój talentów.

E-peers jest miejscem zarówno dla u?ytkowników indywidualnych i organizacji, która chce zadba? o systemowe zarz?dzanie talentami. Jest równie? przestrzeni? dla trenerów, coachów, firm szkoleniowych, wydawców literatury bran?owej – dostawców wszelkiego rodzaju produktów b?d?cych wsparciem rozwoju biznesowego, jako miejsce do kontaktu z potencjalnym odbiorc?.

Za ka?dym dobrym narz?dziem stoj? ludzie - pasjonaci i specjali?ci w swoim obszarze.

Artur Olszewski

Za?o?yciel i CEO e-peers

Wspó?za?o?yciel i wieloletni cz?onek zarz?du jednej z wiod?cych na rynku firm doradczo-szkoleniowych Odpowiada za rozwój zespo?u trenerów i konsultantów oraz nowe produkty szkoleniowe i doradcze.

m.: artur.olszewski@e-peers.com

Tomasz Alfut

Product Manager

Przez kilka lat zarz?dza? kompleksowymi projektami doradczo-szkoleniowymi dla Klientów korporacyjnych. Ekspert w zakresie e-learningu, nowoczesnych technologii, ich wdra?ania i zastosowania w programach rozwoju kompetencji w organizacji. Szef projektu wewn?trznego, którego celem by?o stworzenie systemu zarz?dzania wiedz? w oparciu o rozwi?zanie wiki Enterprise oraz portalu wspomagaj?cego zarz?dzanie i komunikacj? z uczestnikami projektów szkoleniowych.

m.: tomasz.alfut@e-peers.com p.: 693 560 315

Monika Petryna

Marketing Specialist

Pierwsze zawodowe kroki stawia?a w agencji pracy tymczasowej przy projektach rekrutacyjnych oraz wspieraj?c dzia?ania promocyjne organizacji. Przez kolejne cztery lata koordynowa?a projekty doradczo-szkoleniowe i dzia?a?a w zespole ds. komunikacji wewn?trznej. Pasjonatka fotografii i grafiki, wolontariusz wroc?awskiego Muzeum Narodowego w zakresie dzia?a? promocyjnych.

m.: monika.petryna@e-peers.com p.: 609 760 522

Nasz zespó? to równie? firmy zewn?trzne, z którymi na co dzie? ?ci?le wspó?pracujemy:

Rocket Studio

Niezale?ne Biuro projektów IT wspiera firmy w ich rozwoju przez wdra?anie nowych technologii w biznesie. Dzi?ki posiadanym kompetencjom skutecznie przygotowuje oraz prowadzi projekty informatyczne.

w.: http://www.rocketstudio.eu

FilipiakBabicz Kancelaria Prawna

Kancelaria prawna ?wiadcz?ca kompleksow? obs?ug? prawn? zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

w.: http://www.filipiakbabicz.com

e-peers.com © 2017. All rights reserved.

Portal e-peers.com - jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zgłoś sugestię