Polityka Prywatno?ci

 1. W?a?cicielem serwisu pod nazw? „e-peers.com” jest e-peers Sp. z o.o., z siedzib? we Wroc?awiu przy Korea?skiej 13, zarejestrowana w S?dzie Rejonowym dla Wroc?awia Fabrycznej we Wroc?awiu, VI Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod nr KRS 0000404249, posiadaj?ca numer NIP: 899 273 2005, REGON: 021778849, zwana dalej „Operatorem”.

 2. Operator przyk?ada uwag? do zabezpieczenia otrzymywanych od u?ytkowników Serwisu danych osobowych i u?ywa wszelkich znanych technicznych i fizycznych ?rodków niezb?dnych do prawid?owej ochrony tych danych.

 3. Operator wykorzystuje aktualne metody szyfrowania i gwarancji bezpiecze?stwa danych przekazywanych za po?rednictwem Internetu, a tak?e stosuje si? do obowi?zuj?cych norm okre?lonych w ustawie o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926).

 4. Operator uzyskuje dane i informacje o u?ytkownikach i ich zachowaniach w nast?puj?cy sposób:

  a) przez przetwarzanie logów serwera Operatora dzia?aj?cego pod adresem e-peers.com,

  b) przez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

  c) poprzez zapisywanie w urz?dzeniach ko?cowych pliki „cookie",

 5. U?ytkownik ma prawo przegl?dania, modyfikowania i ??dania usuni?cia swoich danych ze zbioru posiadanego przez Operatora.

 6. ??danie wgl?du, modyfikacji lub usuni?cia danych osobowych U?ytkownika mo?e zosta? z?o?one za pomoc? adresu e-mail widocznego na stronach Serwisu lub pisemnie na adres korespondencyjny Operatora.

 7. Wykorzystywane przez Serwis i Operatora tzw. pliki cookies s? plikami tekstowymi, które zapisywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika Serwisu i s? przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies mog? zawiera? m.in. nazw? strony internetowej, z której pochodz?, okres przechowywania ich na urz?dzeniu oraz unikalny numer (id).

 8. Pliki cookies wykorzystywane s? w szczególno?ci w nast?puj?cych celach:

  a) tworzenia statystyk,

  b) zapami?tania preferencji u?ytkownika w okre?lonych us?ugach Serwisu,

  c) utrzymania sesji u?ytkownika Serwisu po zalogowaniu do Serwisu.

 9. Przegl?darki internetowe domy?lnie dopuszczaj? przyjmowanie i zapisywanie pochodz?cych z Serwisu plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? samodzielnie dokona? zmiany ustawie? przegl?darki internetowej w tym zakresie. Przegl?darka internetowa umo?liwia tak?e usuni?cie plików cookies w przypadku wcze?niejszego wyra?enia zgody na ich zapisywanie. Szczegó?owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl?darki internetowej.

 10. Operator zastrzega, ?e ograniczenie wykorzystania plików cookies przez Serwis mo?e wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci Serwisu.

 11. Operator o?wiadcza, ?e serwery, urz?dzenia sieciowe i inna infrastruktura wykorzystywana do prowadzenia Serwisu znajduje si? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zastosowane rozwi?zania sprz?towe i organizacyjne spe?niaj? wymagania bezpiecze?stwa przechowywanych w nich danych osobowych nak?adane przez obowi?zuj?ce normy prawne. Operator zapewnia, ?e do?o?y? najwy?szej staranno?ci, aby serwer, na którym przechowywane s? dane u?ytkowników by? zabezpieczony zgodnie z wszelkimi normami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepisów, a fizyczny dost?p do serwera maj? jedynie osoby odpowiednio upowa?nione.

 12. Operator zapewnia, ?e wszelka komunikacja u?ytkowników z Serwisem, podczas której przekazywane s? dane podlegaj?ce ochronie, realizowana jest za po?rednictwem zabezpieczonych i szyfrowanych po??cze?, przy wykorzystaniu protoko?u SSL.

 13. Pytania dotycz?ce niniejszej polityki prywatno?ci nale?y kierowa? na adres poczty elektronicznej dost?pny na stronach Serwisu lub na pi?mie, na adres Operatora podany w ust. 1.

e-peers.com © 2017. All rights reserved.

Portal e-peers.com - jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zgłoś sugestię