Regulamin

 

Rozdzia? I

Informacje ogólne

 

§1.

Definicje

Ilekro? w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Us?ugodawcy – nale?y przez to rozumie? e-peers sp. z o.o., z siedzib? we Wroc?awiu przy ul. Korea?skiej 13 (52-121 Wroc?aw), zarejestrowan? w S?dzie Rejonowym dla Wroc?awia Fabrycznej we Wroc?awiu, VI Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod nr KRS 0000404249, posiadaj?c? numer NIP: 8992732005, REGON: 021778849, w?a?ciciela Serwisu.
 2. Serwisie– nale?y przez to rozumie? serwis internetowy dzia?aj?cy pod adresem http://e-peers.com
 3. Koncie – nale?y przez to rozumie? zak?adane w Serwisie przez Klienta konto, za po?rednictwem którego mo?e on zarz?dza? wprowadzonymi przez siebie danymi oraz korzysta? z us?ug Serwisu.
 4. Kliencie– nale?y przez to rozumie? podmiot b?d?cy u?ytkownikiem Serwisu, b?d?cy konsumentem lub przedsi?biorc? w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; Klienci mog? mie? ró?ne funkcje w Serwisie:
  1. U?ytkownik – Klient Serwisu posiadaj?cy darmowe Konto w Serwisie umo?liwiaj?ce wykorzystywanie podstawowych funkcjonalno?ci Serwisu,
  2. Manager – Klient Serwisu, który wykupi? abonament, posiadaj?cy dost?p do bardziej zaawansowanych funkcjonalno?ci Serwisu, w tym w szczególno?ci do Przestrzeni zamkni?tej,
  3. Dostawca –Klient Serwisu, który oprócz bezp?atnego dostarczania tre?ci pozosta?ym Klientom Serwisu, mo?e dostarcza? tre?ci tak?e odp?atnie, rozliczaj?cy si? z Serwisem na zasadzie prowizji.
 5. Prowizji – nale?y przez to rozumie? op?at? pobieran? od Klienta b?d?cego Dostawc?, naliczana od ka?dej transakcji przeprowadzonej za po?rednictwem Serwisu z innymi Klientami.
 6. Przestrzeni zamkni?tej – nale?y przez to rozumie? niewidoczny publicznie obszar Serwisu zarz?dzany przez danego Klienta (Managera), gdzie mo?e on udost?pnia? tre?ci innym wybranym przez siebie Klientom, w tym tak?e Klientom zarejestrowanym wy??cznie w danej Przestrzeni zamkni?tej.
 7. Stronie firmowej – nale?y przez to rozumie? witryn? firmy Klienta, prowadzon? w ramach Serwisu w celu korzystania z us?ug oferowanych przez Us?ugodawc? za po?rednictwem Serwisu.
 8. Administratorze danych osobowych – nale?y przez to rozumie? administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

§2.

Zakres us?ug

 1. Zakresem us?ug ?wiadczonych przez Us?ugodawc? za po?rednictwem Serwisu jest udost?pnienie narz?dzia internetowego wspieraj?cego proces zarz?dzania w organizacji, zintegrowanego z portalem rozwoju osobistych kompetencji, w tym w szczególno?ci poprzez:
  1. narz?dzie do pomiaru kompetencji on-line za pomoc? badania 360o,
  2. portal spo?eczno?ciowy kojarz?cy u?ytkowników (np. poszukuj?cych wsparcia w rozwoju kompetencji, z dostarczaj?cymi takiego wsparcia),
  3. mo?liwo?? dzielenia si? plikami, linkami i innymi materia?ami,
  4. udost?pnianie i wystawianie na sprzeda? materia?ów i us?ug zwi?zanych z rozwojem kompetencji,
  5. planowanie i podejmowanie dzia?a? rozwojowych na bazie udost?pnionych na portalu materia?ów oraz realizacja zada? wdro?eniowych,
  6. prac? w Przestrzeni zamkni?tej b?d?cej wydzielon? przestrzeni? w Serwisie - zarz?dzanie procesem rozwoju grupy Klientów Serwisu.
 2. Wszystkie us?ugi ?wiadczone s? za po?rednictwem Serwisu na zasadach okre?lonych w niniejszym dokumencie.
 3. Klient, w zale?no?ci od swego wyboru, mo?e zosta? U?ytkownikiem lub Managerem.
 4. Ka?dy Klient Serwisu mo?e zosta? jednocze?nie Dostawc?.
 5. Klient mo?e za?o?y? tak?e odr?bne Konto wewn?trz Przestrzeni zamkni?tej Serwisu.
 6. Poradnik dotycz?cy korzystania z Serwisu przez Klientów znajduje si? w Instrukcji Klienta stanowi?cej tre?? strony internetowej dost?pnej pod adresem: http://e-peers.com oraz jej podstron. Szczegó?owe podpowiedzi dost?pne s? tak?e z poziomu pomocy kontekstowej znajduj?cej si? na stronach Serwisu.

 


§3.

Wymagania techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu maj? znaczenie dla prawid?owo?ci jego funkcjonowania, wygl?du w przegl?darce internetowej stosowanej przez Klienta, a tak?e dla bezpiecze?stwa przesy?anych danych.
 2. W celu prawid?owego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  1. po??czenie z sieci? Internet,
  2. przegl?darka internetowa w wersji Firefox 4, Internet Explorer 9, Chrome 3, Safari 5, Opera 12 lub wy?szej,
  3. posiadanie konta w Serwisie,
  4. zainstalowany plugin Flash.
 3. Serwis mo?e dzia?a? tak?e na przegl?darkach internetowych niewymienionych powy?ej, jednak Us?ugodawca ich nie wspiera i nie mo?e zagwarantowa?, ?e Serwis b?dzie funkcjonowa? zgodnie z za?o?eniami i bez b??dów.
 4. W przypadku niektórych funkcji Serwisu, dla pe?nego z nich skorzystania mo?e by? konieczne w??czenie w przegl?darce obs?ugi protoko?u bezpiecznej transmisji danych SSL, obs?ugi Java Script oraz „cookies”.
 5. Serwis dzia?a w oparciu o technologi? plików „cookies”. Pliki „cookies” to pliki tekstowe, które zapisywane s? na dysku twardym w komputerach osób odwiedzaj?cych strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotycz?cych korzystania z Serwisu. Brak obs?ugi plików „cookies” przez przegl?dark? internetow? stosowan? przez Klienta nie powoduje niemo?no?ci wej?cia na stron? internetow? Serwisu, jednak?e mo?e to powodowa? utrudnienia lub nieprawid?owo?ci w jej funkcjonowaniu.
 6. Je?eli co innego nie wynika z postanowie? niniejszego dokumentu lub z opisu funkcjonalno?ci Serwisu, wszelka korespondencja pomi?dzy Us?ugodawc? a Klientem odbywa si? za po?rednictwem poczty e-mail.

 

§4.

Zasady przyjmowania i realizacji zamówie?

 1. Us?ugodawca prowadzi sprzeda? us?ug za po?rednictwem sieci Internet. Informacje o us?ugach Us?ugodawca zamieszcza na stronie e-peers.com.
 2. Klientem Us?ugodawcy mo?e by? osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? lub ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej.
 3. Zawarcie umowy pomi?dzy Klientem, a Us?ugodawc? nast?puje w poni?szy sposób:
  1. Klient dokonuje zakupu za po?rednictwem strony www Serwisu,
  2. Klient dokonuje p?atno?ci za us?ug?,
  3. Klient otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie zakupu i dokonania p?atno?ci,
  4. Po zaksi?gowaniu p?atno?ci Klient otrzymuje dost?p do zakupionej us?ugi.
 4. Klient ma prawo do rezygnacji z us?ugi (odst?pienia od umowy):
  1. w ka?dym czasie je?eli us?uga nie zosta?a przez niego op?acona,
  2. Klient, maj?cy status konsumenta, w ci?gu 10 dni od dnia zawarcia umowy.
  3. Klient traci prawo do odst?pienia od umowy zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z pó?n. zm),
  4. W przypadku opisanym w pkt. 3b Klient powinien przes?a? do Us?ugodawcy pisemne o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy, o?wiadczenie powinno by? wys?ane przed up?ywem terminu 10-cio dniowego, o którym mowa w tym punkcie.
 5. Ze wzgl?du na dostarczanie zakupionych us?ug za po?rednictwem sieci Internet, Klient nie ponosi kosztów dostawy.
 6. Wszystkie us?ugi udost?pniane s? natychmiast po dokonaniu p?atno?ci przez Klienta.

 

§5.

Op?aty, okresy rozliczeniowe i p?atno?ci

 1. Rejestracja konta U?ytkownika jest darmowa. W ramach konta U?ytkownika Klient mo?e skorzysta? z podstawowych funkcji Serwisu widocznych po zalogowaniu si? przez Klienta na Konto. Podstawowy zakres bezp?atnych us?ug zosta? szczegó?owo opisany w Instrukcji Klienta stanowi?cej tre?? strony dost?pnej pod adresem: www.e-peers.com oraz jej podstron, a tak?e w pomocy kontekstowej dost?pnej z poziomu stron Serwisu.
 2. W ramach konta U?ytkownika Klient ma mo?liwo?? skorzystania z p?atnych us?ug oferowanych po zalogowaniu si? przez Klienta na Konto. Podstawowy zakres p?atnych us?ug zosta? szczegó?owo opisany w Instrukcji Klienta stanowi?cej tre?? strony dost?pnej pod adresem: www.e-peers.com oraz jej podstron, a tak?e w pomocy kontekstowej dost?pnej z poziomu stron Serwisu. W szczególno?ci U?ytkownicy mog? korzysta? z ofert kierowanych przez Dostawców za po?rednictwem Serwisu.
 3. Rejestracja konta Managera jest odp?atna. Op?ata pobierana jest w formie miesi?cznego abonamentu wed?ug stawek zgodnych z obowi?zuj?cym cennikiem dost?pnym pod adresem: http://e-peers.com oraz informacjami prezentowanymi na stronach Serwisu.
 4. Umowa pomi?dzy Klientem a Us?ugodawc? zawierana jest na czas nieokre?lony. Umowa mo?e zosta? wypowiedziana przez ka?d? ze stron za po?rednictwem poczty e-mail w terminie do 7 dni przed terminem ko?ca okresu rozliczeniowego.
 5. W sytuacji gdy Klientem jest osoba fizyczna, ka?dej ze stron przys?uguje prawo do wypowiedzenia umowy, bez podawania przyczyn, z zachowaniem terminu 7 dni do ko?ca okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie powinno zosta? przes?ane za po?rednictwem poczty e-mail.
 6. Klient, b?d?cy osob? fizyczn?, posiada mo?liwo?? odst?pienia od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Klient nie mo?e odst?pi? od umowy w przypadku gdy rozpocz?? ju? korzystanie z zamówionych us?ug. W sytuacji odst?pienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia Klientowi zwracana jest uiszczona przez niego kwota za po?rednictwem formy p?atno?ci, któr? Klient dokona? p?atno?ci za us?ugi Us?ugodawcy.
 7. W ramach konta Managera Klient ma mo?liwo?? skorzystania z dodatkowych funkcji Serwisu, w tym z Przestrzeni zamkni?tej, szczegó?owo opisanych na stronach Serwisu oraz w Instrukcji Klienta stanowi?cej tre?? strony dost?pnej pod adresem: www.e-peers.com oraz jej podstron. W szczególno?ci Managerowie mog? korzysta? z ofert kierowanych przez Dostawców za po?rednictwem Serwisu.
 8. Wszelkie kwoty podane na stronach Serwisu oraz w innych dokumentach s? podane w z?otych polskich i zawieraj? 23% podatek VAT (ceny brutto).
 9. Us?ugodawca nie odpowiada za ceny i jako?? us?ug oferowanych przez Dostawców.
 10. Szczegó?owe i aktualne informacje na temat stawek op?at i zasadach ich pobierania znajduj? si? w Cenniku dost?pnym pod adresem: http://e-peers.com oraz s? prezentowane na stronach Serwisu.
 11. Obowi?zuj?cym w Serwisie okresem rozliczeniowym jest miesi?c kalendarzowy, rozpoczynaj?cy si? w pierwszego dnia danego miesi?ca i ko?cz?cy si? ostatniego dnia danego miesi?ca.
 12. Op?aty za us?ugi oraz abonament w przypadku Konta Managera rozliczane s? po zako?czeniu danego okresu rozliczeniowego. Us?ugodawca wystawia zbiorcz? faktur? VAT obejmuj?c? wszelkie op?aty Klienta b?d?cego Managerem nale?ne za ca?y dany okres rozliczeniowy i przesy?a j? do Klienta b?d?cego Managerem w formie elektronicznej, na co Klient wyra?a zgod?. Na odr?bne ??danie Klienta, Us?ugodawca przekazuje faktur? VAT w formie papierowej.
 13. Klient b?d?cy U?ytkownikiem rozliczany jest za ka?d? transakcj? dokonan? w Serwisie na bie??co. Us?ugodawca wystawia faktur? VAT obejmuj?c? dan? transakcj? Klienta b?d?cego U?ytkownikiem niezw?ocznie po dokonaniu transakcji.
 14. Transakcje dokonywane przez Klientów z Klientami b?d?cymi dostawcami s? dokonywane bez po?rednictwa Us?ugodawcy i s? rozliczane mi?dzy stronami samodzielnie.
 15. Us?ugodawca nalicza prowizj? w wysoko?ci 7% od sumy transakcji dokonywanej pomi?dzy Klientami, a Klientami b?d?cymi dostawcami za po?rednictwem serwisu Us?ugodawcy.
 16. Us?ugodawca udost?pnia nast?puj?ce formy p?atno?ci za us?ugi:
  1. Przelew na konto,
  2. P?atno?ci e-przelewem,
  3. Kart? kredytow?.
 17. Klient decyduj?cy si? na p?atno?? za po?rednictwem karty kredytowej wyra?a zgod? na cykliczne obci??anie jego rachunku karty.
 18. Us?ugodawca oferuje 30-dniowy okres testowy oferowanych us?ug. W sytuacji, gdy Klient postanowi zrezygnowa? z us?ug Us?ugodawcy powinien tak? informacj? przes?a? drog? mailow? na adres biuro@e-peers.com w terminie do 7 dni przed ko?cem okresu testowego. Je?li Klient jako form? p?atno?ci wybra? p?atno?? za po?rednictwem karty kredytowej, Us?ugodawca zaprzestanie obci??ania rachunku karty kredytowej.
 19. P?atno?ci e-przelewem s? obs?ugiwane przez spó?k? PayLane sp. z o.o. z siedzib? w Gda?sku przy ul. Arko?skiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

 

§6.

Tre?ci o charakterze bezprawnym

 1. ?wiadczenie us?ug przez Us?ugodawc? nie wi??e si? z dostarczaniem tre?ci o charakterze bezprawnym.
 2. Zabrania si? wykorzystywania Serwisu i Kont do prowadzenia jakiejkolwiek dzia?alno?ci sprzecznej z powszechnie obowi?zuj?cym prawem.

 

 

Rozdzia? II

Konto Klienta

 

§7.

Utworzenie Konta

 1. Klient tworzy Konto za po?rednictwem Serwisu podaj?c adres e-mail i wype?niaj?c formularz rejestracyjny.
 2. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje nast?puj?ce dane:
  1. obowi?zkowe (oznaczone gwiazdk? „*”):
   1. imi? i nazwisko,
   2. e-mail,
   3. has?o (sk?adaj?ce si? z min. 8 znaków, zawieraj?ce ma?e i du?e litery oraz cyfry),
  2. fakultatywne:
   1. adres,
   2. numer telefonu kontaktowego,
   3. firma,
   4. NIP (obowi?zkowy dla Dostawców),
   5. REGON (dla przedsi?biorców),
   6. KRS (dla spó?ek prawa handlowego)
   7. Numer konta bankowego.
 3. Niezale?nie od danych wymienionych powy?ej, Klient powinien wype?ni? tak?e formularz w zakresie swoich w?asnych kompetencji. Wype?nienie kompetencji nie jest obowi?zkowe, ale jest to niezb?dne w celu korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.
 4. Podanie danych innych ni? obowi?zkowe jest dobrowolne.
 5. Dodatkowo Klient mo?e wyrazi? zgod? na otrzymywanie newslettera lub innych informacji handlowych przesy?anych przez Us?ugodawc? za po?rednictwem Serwisu.
 6. Konto zostaje utworzone po wpisaniu danych obowi?zkowych oraz wybraniu opcji „Zarejestruj si?” oraz potwierdzeniu rejestracji poprzez ??cze aktywacyjne przes?ane na wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 7. W przypadku niewype?nienia wszystkich danych obowi?zkowych Konto nie zostaje utworzone, a Klient jest informowany o polach formularza rejestracyjnego, które nale?y poprawi?.
 8. Logowania mo?na dokona? tak?e za po?rednictwem portali Facebook, LinkedIn oraz Google Plus.
 9. Niezale?nie od osobistego konta w Serwisie, Klient mo?e tak?e za?o?y? Stron? firmow?, udost?pniaj?c w ten sposób profil firmy Klientom Serwisu.
 10. Szczegó?owe instrukcje na temat zak?adania Konta Klienta lub Strony firmy znale?? mo?na w Instrukcji Klienta stanowi?cej tre?? strony dost?pnej pod adresem: www.e-peers.com oraz jej podstron. Szczegó?owe podpowiedzi dost?pne s? tak?e z poziomu pomocy kontekstowej znajduj?cej si? na stronach Serwisu.

 

§8.

Potwierdzenie utworzenia Konta

Utworzenie Konta zostaje potwierdzone wys?aniem przez Us?ugodawc? wiadomo?ci powitalnej na adres e-mail Klienta.

 

§9.

Modyfikacja danych Klienta

 1. Klient osobi?cie dokonuje modyfikacji danych podanych w Koncie.
 2. W celu modyfikacji danych Klient loguje si? do Konta i wybiera zak?adk? „Ustawienia konta”.

 

§10.

Usuni?cie Konta

 1. Klient mo?e w ka?dym czasie usun?? Konto za?o?one w Serwisie poprzez przes?anie odpowiedniego ??dania za po?rednictwem Serwisu, poczty elektronicznej pod adresem biuro@e-peers.com lub w formie pisemnej na adres Us?ugodawcy.
 2. Konto Klienta zostaje usuni?te niezw?ocznie po otrzymaniu ??dania przez Us?ugodawc?, jednak nie wcze?niej ni? po ca?kowitym rozliczeniu wszystkich dokonanych transakcji. Us?ugodawca zastrzega, ?e niektóre dane osobowe Klienta mog? by? przetwarzane przez Us?ugodawc? tak?e po usuni?ciu Konta przez czas niezb?dny do prawid?owego i ca?kowitego rozliczenia transakcji prowadzonych z Serwisem.
 3. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do usuni?cia Konta Klienta w przypadku wykrycia, ?e jest ono wykorzystywane do dzia?alno?ci naruszaj?cej powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa lub jakiejkolwiek dzia?alno?ci na szkod? Us?ugodawcy.

 

Rozdzia? III

Pozosta?e warunki realizacji us?ugi

 

§11.

Zawarcie umowy i rozwi?zanie umowy

 1. Zawarcie umowy nast?puje w momencie potwierdzenia zarejestrowania Konta przez Klienta w Serwisie.
 2. Rozwi?zanie umowy nast?puje z momentem usuni?cia Konta Klienta z Serwisu i ca?kowitego rozliczenia transakcji prowadzonych z Serwisem.

 

§12.

Konto Managera

 1. Klient chc?cy zosta? Managerem ma mo?liwo?? przetestowania Konta z funkcjami Managera przez okres 45 dni bez uiszczania ?adnych op?at („Konto testowe”).
 2. W ramach Konta testowego Klient ma mo?liwo?? sprawdzenia funkcji oferowanych w ramach p?atnego Konta Managera, oprócz rabatów przys?uguj?cych na zakup dodatkowych materia?ów, opisanych w Instrukcji Klienta i Cenniku na stronie http://e-peers.com.
 3. Po wyga?ni?ciu op?aconego abonamentu lub wyga?ni?ciu Konta testowego, Klient traci dost?p do dodatkowych opcji Konta Managera, mo?e jednak, przez okres 60 dni uzyska? dost?p do zamieszczonych w Serwisie materia?ów i ?ci?gn?? je na swój dysk lokalny. Po up?ywie ww. okresu dodane przez Klienta pliki zostan? skasowane z Serwisu.
 4. W przypadku skasowania Konta przez Klienta, ust. 3 powy?ej stosuje si? odpowiednio. W przypadku skasowania konta, wszelkie wpisy dokonane przez Klienta oznaczone s? jako dokonane przez „Konto skasowane”. Na wyra?nie ?yczenie Klienta, wszystkie wpisy zostan? przez Us?ugodawc? niezw?ocznie usuni?te.

 

§13.

Prawa w?asno?ci intelektualnej

 1. Wszystkie tre?ci, pliki i materia?y zamieszczane w Serwisie przez Klientów s? w?asno?ci? tych Klientów.
 2. Zak?adaj?c Konto w Serwisie Klienci udzielaj? Us?ugodawcy nieodp?atnej niewy??cznej i bezwarunkowej licencji do wykorzystywania zamieszczanych przez Klientów tre?ci w ramach us?ugi ?wiadczonej za pomoc? Serwisu. Licencja zostaje udzielona na polach eksploatacji niezb?dnych do prawid?owej realizacji us?ugi, w tym w szczególno?ci na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z pó?n. zm.).
 3. Us?ugodawca nie ma prawa u?ywa? jakichkolwiek tre?ci i materia?ów obj?tych prawem w?asno?ci intelektualnej Klientów w celach innych ni? zwi?zane z realizacj? us?ugi za po?rednictwem Serwisu.
 4. W ramach Serwisu Us?ugodawca udost?pnia Klientom w?asne tre?ci („Utwory”), a w szczególno?ci:
  1. opisy predyspozycji, umiej?tno?ci i zada?,
  2. opisy sytuacji, które stanowi? podstaw? pyta? w kwestionariuszach,
  3. raporty po badaniu kompetencyjnym.
 5. Us?ugodawca niniejszym udziela niewy??cznej licencji na korzystanie przez Klientów z Utworów na zasadach okre?lonych w niniejszym paragrafie.
 6. Licencja na Utwory zostaje udzielona przez Us?ugodawc? na wszystkich istniej?cych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym w szczególno?ci na nast?puj?cych polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie okre?lon? technik? egzemplarzy Utworów, w tym technik? drukarsk?, reprograficzn?, zapisu magnetycznego oraz technik? cyfrow?;
  2. w zakresie obrotu orygina?em albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, u?yczenie lub najem orygina?u albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny ni? okre?lony – w pkt. b: publiczne wystawienie, wy?wietlenie, odtworzenie, a tak?e publiczne udost?pnianie utworu w taki sposób, aby ka?dy móg? mie? do niego dost?p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w szczególno?ci, cho? nie wy??cznie: rozpowszechnianie Utworów w Internecie oraz na ?amach gazet, magazynów, wydawnictw ksi??kowych i broszurowych w celach zwi?zanych z dzia?alno?ci? gospodarcz? Klienta, w tym w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych lub wydawniczych oraz umieszczenia Utworów online w formacie nadaj?cym si? do ich pobrania,
  4. wykorzystanie Utworów na potrzeby produkcji wyrobów przez Klienta lub podmioty przez niego wskazane,
 7. Us?ugodawca wyra?a zgod? na dokonywanie opracowa? Utworów przez Klientów oraz do korzystania z tych opracowa?.
 8. Klient mo?e korzysta? z Utworów lub ich opracowa? pod warunkiem wskazania, ?e pochodz? one z Serwisu (poprzez adnotacj?: „?ród?o: e-peers.com” lub „opracowano na podstawie ?róde? e-peers.com”).
 9. Klientowi przys?uguje prawo do udzielenia sublicencji na warunkach ustalonych w niniejszej licencji.
 10. Niniejsza licencja obowi?zuje bez ogranicze? terytorialnych.

   

Rozdzia? IV

Dane osobowe

 

§14.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przekazane przez Klientów dane osobowe Us?ugodawca zbiera i przetwarza zgodnie
  z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, pe?ni?c rol? Administratora danych osobowych.
 2. Podstaw? przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak równie? ustawowe upowa?nienie do przetwarzania danych niezb?dnych w celu realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych z Klientami.
 3. Szczegó?owa dokumentacja wymagana obowi?zuj?cymi przepisami o ochronie danych osobowych znajduje si? pod adresem: http://beta-app.e-peers.com/static_privacy.html
 4. Us?ugodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. realizowania umów zawartych z Klientami,
  2. dostarczania zarejestrowanym Klientom informacji zwi?zanych z korzystaniem z Serwisu,
  3. przekazywania informacji handlowych Klientom przez Us?ugodawc? – pod warunkiem wyra?enia na to zgody.

 


§15.

Udost?pnienie danych osobowych

 1. Z zastrze?eniem ust. 2 poni?ej, dane osobowe Klientów nie zostan? udost?pnione ?adnym innym, nieupowa?nionym podmiotom trzecim.
 2. Dane osobowe Klientów mog? by? udost?pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi?zuj?cych przepisów prawa, w tym w?a?ciwym organom wymiaru sprawiedliwo?ci.


§16.

Modyfikacja i usuni?cie danych osobowych

 1. Klient ma prawo przegl?dania, modyfikowania i ??dania usuni?cia danych ze zbioru.
 2. Us?ugodawca mo?e odmówi? usuni?cia danych osobowych Klienta, je?eli ten nie uregulowa? wszystkich nale?no?ci, a zachowanie danych jest niezb?dne do wyja?nienia tych okoliczno?ci i ustalenia odpowiedzialno?ci Klienta.

 

Rozdzia? V

Post?powanie reklamacyjne

 

§17.

Zg?oszenie reklamacji

 1. Reklamacj? mo?na z?o?y? w formie elektronicznej na adres biuro@e-peers.com lub poczt? na adres siedziby Us?ugodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawiera? co najmniej dane Klienta, opis zg?aszanych zastrze?e? oraz ??danie dotycz?ce sposobu rozpoznania reklamacji.

 

§18.

Rozpatrzenie reklamacji

 1. Us?ugodawca rozpatruje reklamacj? w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i udziela odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnej.
 2. W przypadku, gdy Us?ugodawca nie ustosunkuje si? do tre?ci ??dania w terminie wskazanym w ust. 1 powy?ej, ??danie uznaje si? za uzasadnione.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczno?ci zobowi?zuj?cych Us?ugodawc? do zwrotu nale?no?ci wp?aconych przez Klienta na konto Us?ugodawcy, zwrot ten nast?puje maksymalnie w ci?gu 7 dni roboczych.
 4. Je?eli Klient dokona? p?atno?ci przelewem elektronicznym zwrot nale?no?ci nast?puje na rachunek bankowy, z którego nast?pi?a p?atno??. W przypadku p?atno?ci przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezale?nych od Us?ugodawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nast?pi?a p?atno?? jest niemo?liwa, zwrot nast?pi po przes?aniu przez Klienta numeru konta bankowego. Pro?ba o przes?anie numeru konta bankowego zostanie przes?ana drog? mailow? na maila podanego podczas rejestracji do serwisu e-peers.com.
 5. Us?ugodawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za niedokonanie zwrotu nale?no?ci lub opó?nienie terminu zwrotu, je?eli Klient, pomimo wezwania przes?anego na jego adres mailowy, nie wska?e numeru konta bankowego, na które ma nast?pi? wp?ata lub gdy nie przeka?e Us?ugodawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania wp?aty. Us?ugodawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za niedokonanie zwrotu nale?no?ci lub jego opó?nienie, je?eli nast?pi?o to z powodu przekazania przez Klienta b??dnych danych osobowych (imi?, nazwisko, adres) lub b??dnego numeru konta.

 


Rozdzia? VI

Postanowienia ko?cowe

 

§19.

Odpowiedzialno?? Us?ugodawcy

 1. Us?ugodawca nie odpowiada za szkody i inne zdarzenia wywo?ane decyzjami podj?tymi na podstawie wyników uzyskanych przez Klientów w zwi?zku z wykorzystywaniem us?ug ?wiadczonych przez Us?ugodawc? za po?rednictwem Serwisu.
 2. Us?ugodawca nie odpowiada za tre?ci zamieszczane w ramach Serwisu przez Klientów i zastrzega, ?e niezw?ocznie po uzyskaniu wiadomo?ci o bezprawnych charakterze jakichkolwiek materia?ów zamieszczonych w Serwisie, materia?y te zostan? usuni?te.

 

 

e-peers.com © 2017. All rights reserved.

Portal e-peers.com - jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zgłoś sugestię